Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die C.V. De Deurdreiers verwerkt van haar leden en donateurs. Indien je lid wordt van C.V. De Deurdreiers, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan C.V. De Deurdreiers verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Bestuur C.V. De Deurdreiers,
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via leden@deurdreiers.nl

2. Welke gegevens verwerkt C.V. De Deurdreiers en voor welk doel?

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
 • adresgegevens
 • telefoonnummer en e-mailadres (alleen van actieve leden),
 • bankrekeningnummer
 • foto’s (gemaakt tijdens evenementen)

C.V. De Deurdreiers verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Naam, adres e-mailgegevens worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap, het versturen van de uitnodigingen van vergaderingen en het versturen van de nieuwsbrieven
 • Naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.
 • Geslacht, Hiermee kan bij de ingangscontrole beter worden gecontroleerd.
 • Geboortedatum wordt gebruikt voor controle ivm leeftijdsgrens
 • Telefoonnummer voor evt gevonden voorwerpen of calamiteiten. Bij actieve leden wordt het telefoon nummer ook gebruikt om elkaar te kunnen benaderen via telefoon, Whatsapp.
 • Tijdens evenementen worden er foto’s gemaakt en geplaatst op www.Deurdreiers.nl en/of sociale media zoals Facebook en Instagram. Deze dienen ter promotie.

3. Bewaartermijnen

C.V. De Deurdreiers verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

 • Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft C.V. De Deurdreiers passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 • Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt C.V. De Deurdreiers gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. Voorbeelden zijn het pakket dat gebruikt wordt voor de kaartverkoop en de hosting van de website/e-mail.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 • Via de ledenadministratie van C.V. De Deurdreiers kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. C.V. De Deurdreiers zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren
 • Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
 • Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan info@Deurdreiers.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de mail aan onze actieve leden bekend gemaakt en zijn voor iedereen te vinden op www.Deurdreiers.nl. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.